จอวิดีโอ LCD

65" 3.5mm LCD Display Unit

Model: DS-D2065LU-Y

46" 3.5mm LCD Display Unit

Model: DS-D2046LU-Y

49" 3.5mm LCD Display Unit

Model: DS-D2049LU-Y

55" 3.5mm LCD Display Unit

Model: DS-D2055LU-Y

55" 0.88mm LCD Display Unit

Model: DS-D2055LR-G

55" 1.8mm LCD Display Unit

Model: DS-D2055LE-G

55" 3.5mm LCD Display Unit

Model: DS-D2055HU-Y

55" 0.88mm LCD Display Unit

Model: DS-D2055HR-G

55" 1.8mm LCD Display Unit

Model: DS-D2055HE-G