HYBRID WORKPLACE PLATFORM

แพลตฟอร์ม INNO เปลี่ยนองค์กรของคุณให้รองรับการทำงานแบบไฮบริด
ลดอุปสรรคในการทำงานระหว่างพนักงานที่ทำงานที่ออฟฟิศและพนักงานที่ทำงานจากภายนอกทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

INNO-Pass

INNO-Pass คือระบบการบริหารจัดการผู้มาติดต่อ ที่ไม่ได้จัดการเพียงแค่ผู้มาติดต่อเท่านั้น แต่ยังบริหารจัดการพนักงานที่ทำงานอยู่ภายในองค์กรอีกด้วย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มาติดต่อด้วย

INNO-Book

INNO-Book คือระบบการจองทรัพยากรที่จะช่วยให้คุณใช้งานทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานด้วยการลดกระบวนการจองให้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

INNO-Park

INNO-Park คือระบบจอดรถอัจริยะ ที่เชื่อมต่อระบบอื่นๆในแพลตฟอร์ม INNO ทำให้ระบบสามารถระบุรถที่เข้า-ออกอาคารได้ด้วยหมายเลขทะเบียนรถ และสามารถใช้หมายเลขทะเบียนรถในการทำ E-stamp และชำระค่าบริการจอดรถได้

INNO-Meet

INNO-Meet คือระบบห้องประชุมอัจริยะ ในองค์กรที่มีการทำงานแบบไฮบริด องค์กรจำเป็นที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อระหว่างพนักงานที่ทำงานในสำนักงานและพนักงานที่ทำงานจากภายนอกสำนักงาน

INNO-App

INNO-App คือ แอพพลิเคชั่นของแพลตฟอร์ม INNO ซึ่งรองรับทั้ง IOS และ Android ด้วย INNO-APPS ผู้ใช้งานสามารถเชิญผู้ติดต่อและจองทรัพยากรต่างๆที่ต้องการใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว