SMART INTERACTIVE

WHITEBOARD

ยิ่งแลกเปลี่ยนความคิด ยิ่งเพิ่มคุณภาพผลงาน

กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ

ADVANCE WRITING

เขียนลื่น ไร้ช่องว่าง
เหมือนเขียนบนกระดานจริง
ตอบสนองไว
รองรับการเขียนพร้อมกันถึง 20 จุด
ทุกหน้าใช้ฟังก์ชัน Annotation ได้ทันที

EASY CONTENT SHARING

โปรเจคเตอร์แบบไร้สาย

รองรับการแสดงผลถึง 9 จอ

ควบคุมอุปกรณ์ผ่านหน้าจอได้

นำเนื้อหาบนกระดานไปแสดง
บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้

BUILD-IN CAMERA

AND MICROPHONE

กล้อง 4K คุณภาพสูง
ไมโครโฟนระยะรับเสียงได้ 8 เมตร
ลำโพงแบบสเตอริโอ
ภาพและเสียงคุณภาพสูง